Una base àgil però solida, per construir grans projectes

Volem ajudar-vos a adoptar la innovació tecnològica dins la vostra organització

Totes les nostres relacions es basen en 3 principis bàsics

Cocreació

Defugim la lògica tradicional client-proveïdor. Creiem que és millor treballar sota una relació de col·laboració, on totes les parts implicades en un projecte participem com a iguals per assolir l'èxit. Ens apassiona assumir aquells reptes que ens faran avançar.

Proximitat

Treballar des de la proximitat i establir una comunicació fluida són elements fonamentals del nostre mètode de treball. Durant el cicle de vida d'un projecte ens agradar tenir espais per conèixer al client i fer valoració del rumb que està seguint. Valorem molt les trobades, visites o reunions amb les persones implicades.

Dedicació

Davant d'una demanda sempre estudiem molt bé quines són les necessitats plantejades i les possibles solucions. El nivell d'exigència i qualitat que ens imposem en la nostra feina, ens porta a assumir només aquells projectes als quals podrem dedicar tota la nostra atenció.

Tots els projectes segueixen un procés de 4 fases

1

Estudi

Comprendre les necessitats de l'organització amb qui estem treballant, les seves dinàmiques i el problema plantejat. Cercar les diferents solucions tecnològiques existents.

2

Disseny

Crear la primera proposta i definir les accions de manera compartida. Acordar els objectius del primer cicle d'implementació del projecte i el calendari de treball.

3

Desenvolupament

Desenvolupar les accions del primer cicle. Revisar i validar la feina realitzada per tal de decidir com ha de continuar el projecte en el nou cicle.

4

Entrega

Presentar els resultats finals del projecte als grups d'interès i fer-ne entrega acompanyant la seva posada en marxa durant el temps acordat. Tancar el projecte amb una valoració final.